01

Årsrapport Lindum 2020

Bærekraft i praksis

Hva er egentlig bærekraft?

ORD FRA LEDEREN

Som øverste leder i Lindum er jeg opptatt av å vise hva bærekraft er i praksis. Hva betyr egentlig bærekraftig utvikling? Hvordan ser det ut? Svaret vil selvsagt være ulikt fra virksomhet til virksomhet eller hvem du spør, men i denne årsrapporten vil vi gi deg flere gode eksempler på konkret bærekraftig utviklingI dagens samfunn er det stort fokus på bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi. De siste årene har det vært et sterkt økende engasjement på disse områdene, og vi ser at stadig flere virksomheter har satt temaet høyt opp på dagsorden.

Ord fra lederen

Begrepet «bærekraftig utvikling» ble først brukt i rapporten «Vår felles fremtid» fra 1987, skrevet av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. For Lindum har bærekraftig utvikling vært viktig siden selskapet ble etablert, og det er i dag en sentral del av vår strategi og hovedmålsetting. Vi skal bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål gjennom innovasjon, utvikling og det kanskje aller viktigste: samarbeid. Alt vi foretar oss skal være med øynene på en bedre fremtid – ikke bare som mål, men som konkret handling. 

Ord fra lederen

I 2020 gjennomførte vi en endring av styringsstruktur og organisering i Lindum, for å være bedre rustet til å skape bærekraftig utvikling for våre kunder. Vi har implementert en ny styringsstruktur og tilhørende samhandlingsmodell og ser allerede god effekt av de grepene som er tatt. For Lindum er fokuset på ekte grønn vekst og FNs bærekraftsmål helt sentralt. Vi skal hele tiden søke nye og bedre måter for å gjenvinne og utnytte ressursene i avfallet, bidra til å redusere klimagassutslippene og hindre utlekking av miljøgifter. 

Vi har vilje til å endre oss, og mener at dette vil hjelpe oss videre mot vår visjon: Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld. Velkommen inn i årsrapporten vår!

Administrerende Direktør, Lindum

Pål Smits

Annerledesåret 2020:

Hva har det betydd for de ansatte?

Pandemien preget 2020 for de aller fleste mennesker. I slike unntakstider har det vært ekstra viktig for oss i Lindum at menneskene våre har det bra, og at vi sammen finner måter å løse ting på. Men hvordan har året egentlig vært for den enkelte? Se filmen nedenfor der våre flotte ansatte selv forteller om sine opplevelser.

Min viktigste jobb i 2020 ble å styre skuta så trygt i havn som jeg bare kunne. Det var en oppgave jeg ikke kunne klare alene, og jeg opplevde et stort engasjement fra de ansatte som ga motivasjon og styrke.

Administrerende Direktør, Lindum

Pål Smits

Koronapandemien preget 2020. Som avfallsbehandler ble Lindum definert som en viktig og samfunnskritisk virksomhet. Det er et ansvar vi tar på største alvor med de konsekvensene det medfører. 2020 ble dermed et krevende beredskapsår for våre 160 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedfokuset var fra første stund å ta godt vare på hverandre og opprettholde driften. 

Jeg er rørt over å se hvordan de ansatte har håndtert situasjonen, tatt sin del av ansvaret for å beskytte seg selv og hverandre, og tilpasset seg nye rutiner og måter å jobbe på. Noen har måttet strekke seg lengre enn andre, og jeg har tenkt mye på alle sammen, og spesielt på operatørene som jobber i de to biogassanleggene våre og som i stor grad har vært isolert hele perioden.

Administrerende Direktør, Lindum

Pål Smits

Driftsoperatørene i biogassanleggene ble tidlig pålagt ekstra tiltak og beskyttelse. Anleggene tar til sammen hånd om matavfallet fra 1,2 millioner nordmenn og slam fra hele Drammensregionen. Å lukke dørene var et utenkelig scenario. 

Dette er en tid som vil skrives inn i historiebøkene, og det har også blitt skrevet viktige sider i Lindums historie. Vi har vist omstillingsevne, utholdenhet og gode samarbeidsevner selv når ting har vært vanskelig. Omsorg, raushet og medarbeiderskap har vært ekstra viktig i denne tiden, og jeg håper at de ansatte har opplevd dette.

Administrerende Direktør, Lindum

Pål Smits

Høydepunkter 2020

 • 1.Rustet internt for fremtiden

  1

  I tråd med vår visjon ønsker vi å være rustet for fremtiden. I 2020 gjorde vi derfor en grundig jobb med å tilpasse organisasjonsstrukturen vår. Målet er å legge bedre til rette for samarbeid på tvers, kortere vei til beslutninger og økt effektivitet. Med denne strukturen er vi enda bedre rustet til å tilby kundene våre løsninger som gjør at de kan nå sine mål innen bærekraft, ressursgjenvinning og utslippsreduksjon.

 • 2.Returflis til lands og til vanns

  2

  I 2017 gikk Lindums første båt-leveranse med flis til materialgjenvinning. Flisen som tidligere kun ble brukt som brensel og energi, har siden den gang fått nytt liv som kommoder og garderobeskap. Økte krav til materialgjenvinning har satt fart på etterspørselen av returflis, og i 2020 supplerte vi tilbudet til våre kunder med faste bil-leveranser i tillegg til sjøtransport.

 • 3.Slam-drift i Holmestrand

  3

  Basert på vår solide kompetanse på slam, overtok vi i 2019 ansvaret for slam-anlegget til Norsk Gjenvinning i Holmestrand. Ved overtakelsen var anlegget i dårlig forfatning, men med riktige prioriteringer og god fagkunnskap har vi nå løftet anlegget opp til en god standard, som kan håndtere 200 tonn slam i uken uten nevneverdige nærmiljø-ulemper.

 • 4.Større aktivitet i Oredalen

  4

  Virksomheten vår i Oredalen har i 2020 vært større enn normalt. Markedet hadde et stort behov for våre løsninger og leverte store mengder forurensede masser. Sigevanns-håndteringen ble derfor ombygget med eget renseanlegg som settes i drift i 2021, mens utendørs behandling av avløpsslam ble trappet ned, av hensyn til nærmiljø og for å åpne for behandling av andre avfallsfraksjoner.

 • 5.Partner i nytt innovasjonssenter

  5

  I EarthresQue (Center for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy) samarbeider fremstående forskningsmiljøet med forskningsaktive bedrifter om å utvikle morgendagens kompetanse og teknologi. Her er Lindum med som viktig partner, hvor vår fremste oppgave er å bidra med innovative forskningsprosjekter.

 • 6.Sirkulært, bærekraftig og lokalt

  6

  Et forskningssamarbeid mellom Lindum AS, Reklima AS og Veksthusgruppen AS viser hvordan biogassanlegg og klimastyrt miljø for matproduksjon kan integreres fullt ut. Mer av maten vår kan dyrkes sirkulært, bærekraftig og lokalt! Forsker ved Lindum, Ketil Stoknes, disputerte nylig med sin doktorgrad om hvordan vi kan dyrke sirkulær mat basert på avfall i et lukket og kontrollert system.

– fortalt av Kjetil Salvesen, økonomidirektør

Eventyret om Lindum

Lindum ble etablert som eget selskap og kommunalt foretak i 1997, og ble omdannet til aksjeselskap i 2001. Med dette signaliserte Lindum at vi skulle konkurrere i markedet og stå helt på egne ben, noe som bidro til en viktig bevisstgjøring av at selskapet var markedsorientert. Ved overgangen til aksjeselskap fikk Lindum en aksjekapital og lån fra eier på hhv. 25 og 39 millioner kroner, og siden har det vært opp til selskapet selv å skape et økonomisk handlingsrom for videreutvikling. 

Eventyret om Lindum

Kompetanse har vært viktig, og fokuset har ligget på å videreutvikle egne medarbeidere – og ikke minst å samarbeide med akademia og fagmiljøer for å øke kunnskap om nye og bedre behandlingsløsninger for avfall. Lindum har hatt en solid, økonomisk vekst og gradvis bygget ut nye behandlingsløsninger med særlig fokus på biologisk avfall og deponidrift. Fra 2006 har nye deponier og datterselskaper blitt etablert sammen med kommuner og private grunneiere, ofte med en startkapital på 100.000 kroner.

Den rivende utviklingen har vi hovedsakelig frembragt med egne midler. Med det har vi gradvis skapt det økonomiske handlingsrommet som gir Lindum mulighet for jevn og bærekraftig vekst, samtidig som våre eiere får utbytte. Midlene har blitt investert i flere ansatte, nye maskiner, oppstart av nye selskaper, nye behandlingsanlegg som biogassanlegg samt forskning og utvikling. Gjennom disse 20 årene har Lindum-konsernet økt sin egenkapital fra 25 millioner kroner til nesten 300 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Økonomidirektør

Kjetil Salvesen

Eventyret om Lindum

Antall ansatte har økt fra 8 til 155, og omsetningen har økt fra 16 millioner kroner til 685 millioner kroner. Investeringene er gjort gradvis, noe som innebærer at det meste i dag er finansiert av egne midler. Det gjør at Lindum-konsernet i dag har en solid finansiell plattform tuftet på økonomisk bærekraft som gir handlingsrom. Derfor kan vi i dag vurdere nye investeringsmuligheter som skal sikre vekst og økt lønnsomhet i et langsiktig perspektiv – uten å måtte hente penger fra andre investorer. Lindum er imidlertid åpne for samarbeidsløsninger der det er strategisk og fornuftig. Selskapet står nå foran flere interessante investeringsmuligheter, og fremtiden ser lys ut. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Nøkkeltal 2020

Driftsinntekter

683

MNOK

Årsverk

156

i 2020

Resultat før skatt

88.1

MNOK

Vi befinner oss i et paradigmeskifte hvor avfall ikke lenger er avfall, men ressurser og verdier. Er du med på reisen?