03

Medarbeiderskap i Lindum

– Alle skal hjem til middag!

Menneskene først

Å ivareta helse, miljø og sikkerhet er et viktig mål i Lindums overordnede strategi. Parallelt med å jobbe med grønn vekst, bærekraft og sirkulærøkonomi er Lindums fokus og arbeid knyttet til HMS sterkere enn noen gang. Med slagordet Alle skal hjem til middag understreker vi dette.

En kjent definisjon av sikkerhet er «evne for enkeltpersoner eller organisasjoner til å håndtere risiko og farer for å unngå skade eller tap, og likevel oppnå sine mål». Med ny styringsstruktur og anleggsledere på plass på hvert anlegg, får dette området enda bedre dekning gjennom en ledelse som er tett på.

Vi jobber systematisk og aktivt med vår sikkerhetskultur for å etablere en helhetlig struktur rundt HMS-arbeidet i Lindum. Fokuset på sikkerhet ligger i å gjøre det til en naturlig del av enhver arbeidsoperasjon, og ikke en tilleggsoppgave. Det hjelper ikke med gode rutiner og prosedyrer om de ikke brukes bevisst. God sikkerhetskultur er først og fremst et ledelsesansvar, og det er derfor svært viktig at vi som ledere er tett på.

Anleggsleder i Drammen

Rune Tjade

Nedgang i skader og kritiske hendelser

Lindum spenner vidt over mange fagområder, og vi må forholde oss til et omfattende og nødvendig lovverk. HMS- og kvalitetsavdelingen jobber hver dag dedikert i samråd med ledere og ansatte for å ruste selskapet med de prosedyrer og rutiner som er nødvendig for å ivareta en sikker jobbhverdag, slik at alle kan komme trygt hjem til middag. 

Vi har mange potensielle farer på våre anlegg som det er viktig at ansatte er godt kjent med. Det er helt avgjørende at en person som skal klatre ned i en tank har nødvendig kjennskap til gasskjemi og Lindums rutiner for denne typen oppgaver.

Leder HMS/K

Tove Mette Hjelen

I Lindum har vi fokus på god risikobevissthet og sikker utførelse av jobben, ikke bare på prosedyresiden, men også i det daglige og praktiske arbeidet vi utfører. Det målrettede arbeidet gir resultater i form av en nedgang i antall skader og kritiske hendelser. Kritiske hendelser og skader følges opp tett ved at vi identifiserer årsaker og iverksetter relevante tiltak som virker. Dette gjør at vi er godt skodd for kontinuerlig forbedring.

9 livreddende regler

Som et ledd i Lindums HMS-arbeid ble det høsten 2020 innført 9 livreddende regler knyttet til de forholdene som utgjør størst risiko på arbeidsplassen. Disse reglene gjenspeiler og favner bredden av oppgaver vi til daglig gjør, og er et viktig, enkelt og hverdagslig verktøy for å ivareta sikkerheten i Lindum.

De livreddende reglene komplementerer prosedyrer og lovverk og skal bidra til å forsterke sikkerhetskulturen og medarbeiderskapet i Lindum ytterligere.

Formelt og systematisk sikkerhetsarbeid er krevende. Lindums HMSK-avdeling bistår ledere og ansatte daglig i dette i arbeidet, men en absolutt avgjørende faktor koker ned til holdningen til hver av de ansatte når det gjelder håndteringen av helse, miljø og sikkerhet i arbeidshverdagen. Ved å praktisere tett-på-ledelse og godt medarbeiderskap skal vi få alle hjem til middag, hver eneste dag.

Godt medarbeiderskap er å si ifra til kollegaen din dersom du ser at det han gjør kan skape en farlig eller uønsket situasjon, og også forvente det samme tilbake. Vi skal passe på hverandre og sammen sørge for at vi jobber trygt og sikkert, sier Lasse Thorbjørnsen, driftsleder i biogassanlegget i Drammen. 

Driftsleder, biogassanlegget i Drammen

Lasse Thorbjørnsen