02

Fremtidens Lindum

Skodd for nye tider

Fremtiden neste

Fremtiden er allerede i morgen, og vi i Lindum skal være klare for det fremtiden krever av oss. Omgivelsene er i rask endring, og med et stadig økende fokus på miljø og bærekraft blir avfallsbransjen både viktigere og mer synlig enn hva den har vært tidligere. Det fører igjen til at det settes strengere krav til kvalitet, rapportering, dokumentasjon og ikke minst endring av roller og oppgaver.

Lindum har opplevd bratt vekst i sin levetid, og har i flere omganger justert organisasjonen for å bedre og mer effektivt kunne styre mot sine mål. I 2020 var selskapet på nytt modent for å justere styringsstrukturen og legge til rette for gode arbeidsprosesser som kan møte morgendagens krav, uten at det skal føre til mer byråkrati og kompleksitet. 

Vi ønsket en tettere kobling mellom våre strategiske målsettinger og måten vi er organisert på. Vi så behovet for å gjøre oss mer robuste. I tillegg ønsket vi å kunne dokumentere våre prosesser bedre, optimalisere bruken av våre interne ressurser og styrke fokuset på bl.a. innovasjon og utvikling. Å justere vår styringsstruktur nå var en del av Lindums naturlige videre utvikling.  

Administrerende direktør, Lindum

Pål Smits

Nytt virksomhetsområde

Tidligere var fagfeltene utvikling og salg organisert sammen, og det var ønsket om å gi disse fagfeltene hver sin stemme inn i Konsernledergruppen som ble begynnelsen på det nye virksomhetsområdet. 

Innovasjon og utvikling er sentralt i Lindum, og også noe vi alltid har jobbet mye med. Nå har vi samlet funksjonene IT, forskning og utvikling, forretningsutvikling og byggteknisk under paraplyen Innovasjon og forretningsutvikling.

Direktør for Innovasjon og Forretningsutvikling

Sigrid Hilsen

Innovasjon og forretningsutvikling er et faglig tungt miljø med medarbeidere med høy fagkompetanse. I tillegg samarbeider Lindum tett med en rekke studie- og forskningsinstitusjoner. FNs bærekraftsmål står sterkt i Lindums strategi, spesielt med fokus på nr. 17: Samarbeid, som den magiske ingrediensen for videre utvikling og innovasjon.

Fagkompetanse utvikler seg ikke i et vakuum, men i relasjon med andre fagmiljøer.

Direktør for Innovasjon og Forretningsutvikling

Sigrid Hilsen

Drift og produksjon: Flere anleggsledere 

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2014 før all Lindums aktivitet var samlet under ett med en enslig driftssjef ansvarlig for det hele. For syv år siden valgte Lindum å etablere en intern organisering basert på fag, med de tre virksomhetsområdene deponi, biologiske prosesser og gjenvinning og miljø. Behovet for et mer lokasjonsbasert fokus har siden vokst frem, og er nå satt ut i live i form av virksomhetsområdet Drift og produksjon under ledelse av direktør Hilmar T. Sævarsson. 

Drift og produksjon er enkelt forklart alle uteaktivitetene våre, det vil si all drift utover biogass- og slam-anleggene samt Clairs’ virksomhet.

Direktør for Drift og produksjon

Hilmar T. Sævarsson

Tidligere var dette ansvaret mer fragmentert og ikke like tydelig definert, noe det var et behov for å rydde opp i. I tillegg ble det «ryddet i rekkene», slik at de nye anleggslederne kun har én direktør å forholde seg til, nemlig Hilmar.  

Vi har etablerte, geografiske anlegg blant annet i Drammen, Oredalen og Tønsberg. Her har vi nå en anleggsleder på hver lokasjon med ansvar for hele anlegget og dets tillatelser, samt all aktivitet som hører anlegget til – inklusive budsjett, lovverk og helse, miljø og sikkerhet.

Direktør for Drift og Produksjon

Hilmar T. Sævarsson

Den menneskelige bærekraften

Å etablere anleggsledere på hvert anlegg er et viktig element for å kunne svare på de økte kravene som er satt til bransjen, nettopp fordi ansvar og beslutningsmyndighet nå er flyttet nedover i organisasjonen, hvilket gir bedre flyt i driften. De fleste beslutninger kan tas på anleggsleder-nivå. Anleggsledere har derfor også fått myndighet til å planlegge og forvalte sine ressurser og den menneskelige bærekraften på en bedre måte.

Drift og produksjon har nå ansvar for alt mannskap og alle maskiner, med unntak av det som tilhører prosessanleggene. Det gir oss god anledning til å planlegge alle aktiviteter og flytte ressurser dit de behøves, det være seg mannskap eller maskiner. Vi ser allerede resultatene av å kunne bruke mannskapet på en annen måte, blant annet ved at vi får gjort flere oppgaver med den samme flokken.

Direktør for Drift og Produksjon

Hilmar T. Sævarsson

Det er etablert nye møteforum og en ledergruppe for Drift og produksjon som sammen sørger for at hvert anlegg har nødvendige ressurser og styrer mot mål og budsjett. Konsernledergruppen har på sin side fått frigjort tid som tidligere ble brukt på disse sakene, og kan fokusere på strategi fremfor driftsrelaterte utfordringer.  

Med anleggsledere som er tett på, og formenn på hver lokasjon, opplever jeg en mer avslappet atmosfære i arbeidsstokken. 

Direktør for Drift og Produksjon

Hilmar T. Sævarsson

Kommunikasjonsflyten er forenklet, og ansvar er tydeliggjort. Ledelsen har hatt fokus på involvering underveis og etterstrebet å gjøre prosessen så transparent som mulig. Det mener Hilmar de har lykkes godt med, men er ydmyk for de utfordringer det har skapt i et år fylt med pandemi.

Vi har nærmest gjennomført en organisasjonsendring på Teams! Nå har vi blikket rettet fremover.

Direktør for Drift og Produksjon

Hilmar T. Sævarsson

Industrielle prosesser

Den delen av driften som ikke faller under Drift og produksjon er de to biogassanleggene Lindum drifter, slamanlegget i Holmestrand som Lindum overtok i 2020 og luktrenseavdelingen Clairs. Disse er nå satt sammen til ett virksomhetsområde: Industrielle prosesser

Kompetanseprofilen til disse ligner den man finner i prosessindustrien i Norge, og vi ser nå store muligheter til å finne synergier mellom anleggene og Clairs i fremtiden. Denne kompetansen vil være svært viktig å ta med seg i forbindelse med videre utvikling av flere prosessanlegg.  

Direktør, Industrielle Prosesser

Bertil Johansen

Den nye styringsstrukturen blir et viktig verktøy på alle områder for at Lindum fremover skal nå sine mål. Sigrid Hilsen mener det er det grundige arbeidet med styringsstrukturen og den nye samhandlingsmodellen som har gjort Lindum-ansatte mer bevisste på egen rolle og hvordan de ulike oppgavene henger sammen.

Vi forstår bedre hvilken konsekvens egen tjenestekvalitet har på neste ledd, og vi blir rett og slett flinkere til å jobbe sammen og gjøre det på rette måte første gang.

Direktør for Innovasjon og Forretningsutvikling

Sigrid Hilsen